• عید
  • عید نوروز
  • سال 99
  • میوه ای
  • ترشی سیر
  • ترشی زیتون

پویش کرونا را شکست می‌دهیم

 با کمک همدیگر، رعایت نکات بهداشتی، اتحاد و همدلی، حفظ اعتماد به نفس و بی توجهی به شایعات، کرونا را  شکست خواهیم داد…
 #کرونا در برابر گرمای وجود_بین ما ضعیف تر از چیزی است که فکر میکنیم.بدتر از کرونا ترس   است.
با رعایت نکات بهداشتی و استفاده کردن از موادغذایی مقوی، افزایش مصرف صیفیجات و سبزیجات مثل سیر و   فلفل سیستم دفاعی بدن خود را تقویت کنید.
با بی توجهی به حرف های بی پایه و اساس مواظب روح و روان عزیزانمان باشیم.

 

پویش کرونا را شکست می‌دهیم

 با کمک همدیگر، رعایت نکات بهداشتی، اتحاد و همدلی، حفظ اعتماد به نفس و بی توجهی به شایعات، کرونا را  شکست خواهیم داد…
 #کرونا در برابر گرمای وجود بین ما ضعیف تر از چیزی است که فکر میکنیم.بدتر از کرونا ترس   است.
با رعایت نکات بهداشتی و استفاده کردن از موادغذایی مقوی، افزایش مصرف صیفیجات و سبزیجات مثل سیر و   فلفل سیستم دفاعی بدن خود را تقویت کنید.
با بی توجهی به حرف های بی پایه و اساس مواظب روح و روان عزیزانمان باشیم.