تغییرات قیمت :

- +

۵۸۵,۱۲۰ تومان ۵۱۴,۹۰۵ تومان

۱۲%