ترشی سیرقرمز گل پنجه ای 680 گرمی

ترشی سیرقرمز گل پنجه ای (5300 گرمی)

ترشی سیرقرمز گل پنجه ای 680 گرمی