شیرینگ-1200گرمترشی-مخلوط-با-تزیین-میوه

ترشی مخلوط با تزیین میوه (1300 گرمی) 9عددی