ترشی-گل-کلم-زرد-10کیلویی

ترشی بامیه درشت دورچین (10 کیلویی)

ترشی-گل-کلم-زرد-10کیلویی