شیرینگ-1200گرم-ترشی-هفت-بیجار-سس-گوجه-ای-جدید

شیرینگ-1300گرم-ترشی-هفت-بیجار-سس-گوجه-ای-جدید