شیرینگ-1200گرمترشی-بختیاری-سس-گوجه-ای

شیرینگ-1300گرمترشی-بختیاری-سس-گوجه-ای