هفت بیجار فلفلی 5300گرمی

ترشی هفت بیجار فلفلی (5300 گرمی)