ترشی-هفت-بیجار-فلفلی5300کیلوگرمی

شور مخلوط فلفلی 5300 گرم