زیتون-شور-نخودی-درهم-رودباری

زیتون شور باهسته نخودی 5 کیلویی