زیتون-شور-معمولی

زیتون شور باهسته سوپر ویژه 8.5 کیلویی