زیتون-شور-سوپر-رویال

زیتون شور باهسته سوپر رویال 8.5 کیلویی