زیتون-شور-نخودی-درهم-رودباری

زیتون شور باهسته رودباری درهم 5 کیلویی