زیتون-شور-نخودی-درهم-رودباری

زیتون شور باهسته بادامی 5 کیلویی