زیتون-شور-سوپر-رویال

زیتون شور باهسته 29-15 (سطلی 5 کیلویی)