زیتون-شور-20-15

زیتون شور باهسته 20-15 (سطلی 5 کیلویی)