زیتون-شور-رویال

زیتون شور 28-15 (سطلی 5 کیلویی)

زیتون-شور-رویال