ترشی-سیر-مروارید

ترشی سیر مروارید(سطلی 8.5 کیلویی)