ترشی-سیر-قرمز-حبه-ای

ترشی سیر قرمز حبه ای(سطلی 8.5 کیلویی)