ترشی-بامیه

ترشی بامیه ریز بار (سطلی 8.5 کیلویی)

ترشی-بامیه