ترشی مخلوط بختیاری 1200گرمی

ترشی بختیاری سس گوجه ای تند (5300 گرمی)

ترشی مخلوط بختیاری 1200گرمی