شیرینگ-1300گرم-ترشی-پیاز-کاراملی

ترشی پیاز کاراملی 1300 گرمی