ترشی-پیاز-650گرمی-شیرینگ

ترشی پیاز زرد (750 گرمی)9عددی