زیتون-شور-با-هسته-شیرینگ650

زیتون شور رویال(27-15) (750 گرمی)9عددی