زیتون-شور-معمولی-27-15-10کیلویی

زیتون شور با هسته 20-15 (6.5 کیلویی)