زیتون-شور-شکسته-ماری

زیتون شور شکسته ماری(3250 گرمی)