زیتون-شور-سوپر-رویال

زیتون شور سوپر رویال29-15 (3250 گرمی)

زیتون-شور-سوپر-رویال