زیتون-شور-رویال

زیتون شور رویال 28-15 (3250 گرمی)

زیتون-شور-رویال