زیتون-شور-20-15

زیتون شور باهسته درهم(3250 گرمی)

زیتون-شور-20-15