زیتون-شور-10-15

زیتون شور 15-10 (3250 گرمی)

زیتون-شور-10-15