زیتون-شور-شکسته-روغنی

زیتون شکسته روغنی (3250 گرمی)

زیتون-شور-شکسته-روغنی