زیتون-شور-معمولی

زیتون شور 27-15 (3250 گرمی)

زیتون-شور-معمولی