زیتون-شور-بی-هسته-تک-نفره

زیتون شور بدون هسته 80 گرم تک نفره