ترشی-لیموترش-اسلایس-650گرمی

ترشی لیموترش اسلایس (750 گرمی)