ترشی-بامیه-650گرمی

ترشی بامیه (750 گرمی)

ترشی-بامیه-650گرمی