ترشی-فلفل-پرورده-5300کیلوگرمی

ترشی فلفل پرورده (5300 گرمی)