ترشی-سیر-قرمز-گل-پنجه-ای-5300

ترشی سیرقرمز گل معمولی (5300 گرمی)