ترشی-پیاز-کاراملی5300

ترشی پیاز کاراملی (5300 گرمی)