ترشی-بامیه-5300کیلوگرمی

ترشی بامیه درشت 5300 گرمی