شور-محک-5300کیلوگرمی

ترشی مخلوط با تزئین میوه (750 گرمی)

شور-محک-5300کیلوگرمی