ترشی-مخلوط-فلفلی-5300کیلوگرمی

ترشی مخلوط فلفلی (5300 گرمی)