ترشی گل کلم زرد(5300 گرمی)

ترشی گل کلم زرد دورچین سورت 5300 گرمی