ترشی-گل-کلم-زرد-ابا-کرفس-کوهی-5300کیلوگرمی

ترشی گل زرد با کرفس کوهی دورچین (5300 گرمی)

ترشی-گل-کلم-زرد-ابا-کرفس-کوهی-5300کیلوگرمی