ترشی-فلفل-هلندی-5300کیلوگرمی

فلفل هلندی دورچین (5300 گرمی)