ترشی-مخلوط-بریان-5300کیلوگرمی

ترشی مخلوط بریانی (5300 گرمی)