ترشی-بختیاری-5300کیلوگرمی-

ترشی بختیاری (5300 گرمی)