ترشی انبه موسیرسنت (وزن خالص5300کیلوگرم)

ترشی انبه موسیر ۵۳۰۰ گرمی