ترشی-میرزا-بادمجان-10کیلویی

ترشی لیته بادمجان (10 کیلویی)