ترشی کرفس کوهی 750 گرمی

زیتون شور 15-10 (6.5 کیلویی)

زیتون عسلی 1450گرمی سنت