شیرینگ-1200گرم-ترشی-هفت-بیجار-فلفلی

ترشی هفت بیجار فلفلی (1300 گرمی) 9عددی